Regulamin Drogerii Internetowej Rosa - www.drogeriarosa.pl

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony internetowej Drogerii Rosa, dostępnej pod adresem www.drogeriarosa.pl (dalej jako: Portal). Postanowienia niniejszego regulaminu nie godzą w jakiekolwiek prawa użytkownika lub klienta, które przysługują mu jako konsumentowi na gruncie powszechnie obowiązujących, bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

2. W razie zaistnienia niezgodności postanowień regulaminu z bezwzględnie wiążącymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa zastosowanie mają te przepisy.

3. Portal wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, artykułami i innymi materiałami pisemnymi, materiałami audio-wideo oraz bazą danych stanowi własność Drogerii Rosa z siedzibą w Łodzi. Własności Drogerii Rosa nie stanowią treści umieszczane na Portalu przez Użytkowników. 

4. Usługi udostępniane użytkownikom za pośrednictwem Portalu są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123).

5. Usługi świadczone na Portalu są usługami podlegającymi przepisom odnoszącym się do ochrony prawnej interesów konsumentów przy zawieraniu umów na odległość tj. takich przy których zawieraniu obie strony nie są jednocześnie obecne, a w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134).

6. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123).

SŁOWNICZEK POJĘĆ - DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

1. Drogeria Rosa (drogeria) – przedsiębiorstwo z siedzibą w Łodzi (93-218) przy ul. Tyrmanda 1, prowadzone przez Stefańczyk Spółka Jawna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000256607; REGON 10019790400000, NIP 7282613992.

2. E-drogeria – funkcjonalność udostępniana przez Drogerię Rosa w ramach Portalu, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zasady korzystania
z e-drogerii zawarte są w niniejszym Regulaminie.

3. Portal - platforma internetowa administrowana przez Drogerię Rosa, dostępna pod adresem internetowym www.drogeriarosa.pl.

4. Regulamin: niniejszy regulamin Portalu.

5. Użytkownik/Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej (Użytkownik) lub Umowę Sprzedaży (Klient), zarówno zarejestrowana jaki i niezarejestrowana w Portalu. 

6. Konsument – osoba fizyczna, będąca użytkownikiem portalu, dla której zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Produkt – rzeczy prezentowane na Portalu, które może zamówić i kupić Użytkownik.

8. Zamówienie – oświadczenie woli, stanowiące ofertę, złożone przez użytkownika skierowane do Drogerii Rosa zmierzające do zawarcia umowy, zawierające zestawienie zamówionych towarów, które klient zamierza kupić.

9. Rejestracja – czynność zmierzająca do utworzenia przez użytkownika konta na portalu, dokonana za pośrednictwem formularza dostarczonego przez usługodawcę na stronie portalu.

10. Sklep internetowy – prowadzony na portalu przez Drogerię sklep, za pośrednictwem którego użytkownik może zawrzeć umowę sprzedaży.

11. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Drogerię za pośrednictwem portalu.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU – ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Administratorem Portalu jest Drogeria Rosa.

2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. W razie konieczności uiszczenia opłaty w zamian za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu, Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany o opłacie przed rozpoczęciem korzystania z płatnej usługi i poproszony o wyrażenie zgody na płatną usługę

3. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu następujące Usługi elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Portalu;

b) Formularz Elektroniczny, za pośrednictwem którego Użytkownicy mają możliwość składania zamówienia w Portalu;

c) Newsletter;

d) udostępnianie treści w formie elektronicznej zawierającej informację produktach wraz z cennikami;

4. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do:

a) niedostarczania za pośrednictwem Portalu treści o charakterze bezprawnym;

b) wprowadzania danych zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym;

c) korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, mając na uwadze poszanowanie dobrych obyczajów, dóbr osobistych, praw własności intelektualnej i praw osób trzecich.

5. Użytkownik korzystając z Portalu i e-drogerii akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. W ramach Portalu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne

Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych:

a) Użytkownik uprawniony jest do bezpłatnego założenia Konta użytkownika w Portalu i korzystania z Portalu. Aby założyć Konto Użytkownika, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony na Portalu.

Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji i polega na prowadzeniu Konta użytkownika.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej – Newsletter zostaje zawarta w chwili aktywowania subskrypcji przez Użytkownika.

b) Zasady korzystania z Portalu i e-drogerii przez Użytkowników posiadających Konto użytkownika określa niniejszy Regulamin, którego akceptacja jest wymagana podczas rejestracji. Regulamin obowiązuje od daty jego zaakceptowania do chwili wypowiedzenia go przez użytkownika lub Drogerię zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

c) Użytkownik nie może zaakceptować Regulaminu na potrzeby założenia Konta użytkownika, jeśli:

 • nie jest uprawniony do korzystania z Portalu;
 • nie osiągnął wieku uprawniającego do zawarcia wiążącej umowy z Drogerią Rosa.

d) do dokonania rejestracji konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail oraz hasła użytkownika.

e) Poprzez założenie konta w Portalu Użytkownik akceptuje regulamin oraz politykę prywatności Portalu.

7. Założenie Konta użytkownika w Portalu daje Użytkownikowi  następujące możliwości:

a) Wprowadzanie i edytowanie danych osobowych Użytkownika.

b) Dodawania i edycji kilku różnych adresów do wysyłki towarów zakupionych w e-drogerii oraz innych opcji usprawniających nabywanie produktów z e-drogerii.

c) Dodawania i przeglądania reklamacji bezpośrednio na stronie.

d) Przeglądania historii zamówień.

e) Dodawania i przeglądania towarów dodanych do ulubionych.

f) Składania zamówienia produktów prezentowanych na Portalu.

 

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenia zamówienia na Portalu zostaje zawarta w momencie skorzystania z przedmiotowej usługi.

8. Drogeria zastrzega sobie prawo do poszerzenia zakresu usług oferowanych Użytkownikom posiadającym Konto użytkownika, które nie będą udostępniane Użytkownikom niezarejestrowanym.

9. Umowa o świadczenie usług elektronicznych w postaci prowadzenia konta użytkownika, newsletter, udostępnianie treści w formie elektronicznej zawierającej informację produktach wraz z cennikami jest z Użytkownikiem zawarta na czas nieokreślony.

10. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu elektronicznego formularza umożliwiającego składanie zamówień na Portalu zawarta jest na czas, w którym następuje złożenie Zamówienia.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych:


a)    Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: kontakt@drogeriarosa.pl


b)   Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony lub zablokować możliwość rezerwacji Produktów przez Użytkownika,  w sytuacji, w której Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy narusza niniejszy Regulamin.

Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.


c)    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.


d)    Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

Polityka plików cookies:

Administrator – Drogeria oświadcza, iż serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Portalu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. utrzymanie sesji zarejestrowanego i zalogowanego do Konta Użytkownika Portalu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

KORZYSTANIE Z PORTALU – WARUNKI TECHNICZNE:

1. Sprzęt: W celu korzystania z Portalu Użytkownik potrzebuje dostępu do Internetu. Poprawne funkcjonowanie Portalu i e-drogerii wymaga posiadania jednej z powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, zaktualizowanej do najnowszej wersji, z włączoną usługą javascript i cookies. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie urządzeń zapewniających dostępu do Internetu.

2. Wykorzystanie sprzętu Użytkownika: Portal do komunikacji internetowej może korzystać z mocy obliczeniowej, pamięci oraz przepustowości łącza internetowego komputera (lub innego odpowiedniego urządzenia) Użytkownika wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji oraz prawidłowego działania Portalu.

3. Zawieszenie możliwości korzystania, usprawnienia techniczne i konserwacja: Drogeria może co pewien czas przeprowadzać konserwację lub wprowadzać uaktualnienia Portalu albo infrastruktury umożliwiającej korzystanie z nich. Z tego powodu Drogeria może tymczasowo zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z niektórych lub wszystkich elementów Portalu do czasu zakończenia konserwacji i/lub wprowadzenia uaktualnienia. Jeśli dany problem nie wymaga pilnej interwencji, Drogeria będzie publikować z wyprzedzeniem datę i godzinę takiego zawieszenia lub ograniczenia, w zakresie możliwym do przewidzenia, w Portalu.

4. Treść przekazu: Drogeria nie jest źródłem materiałów umieszczanych w Portalu przez Użytkowników, nie sprawdza ich ani nie aprobuje, a także nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Korzystając z Portalu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie przekazywane przez niego treści mogą zostać przesłane do odbiorcy przekazu. Za treść przekazu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba będąca jego autorem. Oznacza to, że do Użytkownika mogą docierać treści obraźliwe, niezgodne z prawem, szkodliwe dla nieletnich, obsceniczne, nieprzyzwoite lub uznawane za niestosowne z innych powodów. Treść przekazów może być chroniona przez prawa własności intelektualnej należące do osób trzecich. Użytkownik odpowiada za treści, które przekazuje lub do których uzyskuje dostęp przy użyciu Portalu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z Portalu nie będzie przesyłał treści i materiałów:

a) chronionych prawem autorskim, tajemnicą handlową lub podlegających w inny sposób prawom własności osób trzecich, w tym prawu do prywatności i prawu do wizerunku, chyba że jest właścicielem takich praw lub ma zgodę ich prawowitego właściciela;

b) kłamliwych lub wprowadzających w błąd;

c) obraźliwych, niezgodnych z prawem, szkodliwych dla nieletnich, obscenicznych, zniesławiających, oszczerczych, zawierających groźby, pornograficznych, napastliwych, szerzących nienawiść, obraźliwych ze względów rasowych lub etnicznych, zachęcających do zachowań uznawanych za przestępstwo lub skutkujących pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej, naruszających jakiekolwiek prawo lub uznawanych za niestosowne z innych powodów;

d) zawierających reklamy lub oferty biznesowe;

e) sugerujących, że ktoś inny jest ich autorem.

5. Drogeria zastrzega sobie prawo do przeglądania treści w celu zapewnienia ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Drogeria może według własnego uznania zablokować treść przekazu, uniemożliwić jej dostarczenie lub usunąć ją w ramach działań mających na celu ochronę Portalu oraz Użytkowników, albo też w inny sposób egzekwować przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Drogeria może ponadto według własnego uznania usunąć takie treści i/lub wypowiedzieć niniejszy Regulamin oraz usunąć Konto użytkownika, jeżeli Użytkownik publikuje treści naruszające niniejszy Regulamin.

6. Powiadamianie i usuwanie: Jeżeli Drogeria zostanie powiadomiona o tym, że jakiekolwiek materiały zamieszczane, przekazywane, edytowane, hostowane, udostępniane lub publikowane w Portalu są nieodpowiednie lub naruszają prawa osób trzecich, bądź jeżeli firma zdecyduje się z jakichkolwiek powodów usunąć materiały.

Drogeria zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania takich materiałów z dowolnego powodu, natychmiast bądź w terminie wyznaczanym według wyłącznego uznania Drogerii, który może co pewien czas ulegać zmianie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Drogeria nie jest w żaden sposób zobowiązana do utrwalenia lub przywrócenia takich materiałów w jakimkolwiek terminie. Jeżeli materiały użytkowników naruszają prawa użytkownika (w tym prawa własności intelektualnej) lub są niezgodne z prawem albo Użytkownik uważa, że tak jest, należy skontaktować się niezwłocznie z Drogerią.

Drogeria zastrzega sobie prawo do sprawdzania tożsamości Użytkownika oraz żądania dalszych informacji w celu weryfikacji zgłoszenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za konsekwencje płynące ze złożonego zgłoszenia (w tym między innymi za usunięcie lub zablokowanie materiałów) oraz potwierdza i akceptuje, że wszelkie zgłoszenia mogą być wykorzystywane w postępowaniach sądowych. Wszelkie fałszywe, wprowadzające w błąd lub nieścisłe informacje przekazane przez użytkownika mogą skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

7. Jakość: Drogeria nie gwarantuje, że Portal będzie zawsze funkcjonować bez zakłóceń, opóźnień lub błędów. Na jakość komunikacji oraz użytkowania Portalu może wpływać wiele czynników, które mogą powodować błędy w komunikacji, w tym między innymi: sieć lokalna, firewall, dostawca usług internetowych, publiczny Internet, publiczna komutowana sieć telefoniczna oraz zasilanie. Drogeria nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią lub wadą jakiegokolwiek z tych elementów lub innych elementów będących poza jej kontrolą.

8. Zmiany w Produktach: Drogeria nieustannie udoskonala Portal i może, co pewien czas zmieniać także jego parametry techniczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że funkcje Portalu mogą co pewien czas ulegać zmianom. Wymagania techniczne w zakresie użytkowania Portalu dostępne są w Portalu.

9. Zgłoszenia: Niektóre części Portalu mogą zawierać prośby o pisemne propozycje lub zgłaszanie problemów, np. poprzez formularz kontaktowy lub formularz zgłaszania problemów („Zgłoszenia”). Należy dokładnie zapoznać się ze wszelkimi postanowieniami szczególnymi regulującymi takie Zgłoszenia. Drogeria jest wyłącznym, jedynym właścicielem wszystkich znanych obecnie lub w przyszłości praw do Zgłoszeń i ma prawo do korzystania z nich w dowolnych celach handlowych lub innych.

10. Zamieszczanie łączy: Użytkownik może zamieszczać łącza do Portalu w witrynach należących do Użytkownika pod warunkiem, że dokona tego w uczciwy i zgodny z prawem sposób, który nie spowoduje wyrządzenia szkody Drogerii, w szczególności nie wpłynie negatywnie na jej wizerunek. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać łącz w sposób sugerujący jakiekolwiek jego powiązania z Drogerią albo zatwierdzenie lub poparcie z jej strony, jeśli nie jest to zgodne z prawdą. Użytkownik nie może zamieszczać Portalu w ramce w innej witrynie. Na jakiekolwiek wykorzystywanie, prezentowanie Portalu, inne niż zamieszczenie linka odsyłającego, wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Drogerii.

USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PREZENTOWANYCH PRODUKTÓW:

1. Ofertą objęte są produkty prezentowane za pośrednictwem portalu w szczególności: kosmetyczne, pielęgnacyjne oraz suplementy diety dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie niezbędne zezwolenia oraz atesty.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian informacji dotyczących aktualnie prezentowanych produktów na Portalu w każdym czasie.

3. Użytkownik dokonując zakupów w e-drogerii zobowiązuje się  do poniesienia kosztów złożonych zamówień, na które składają się : cena produktu oraz koszt dostawy - aktualny cennik dostępny na stronie Portalu.

4. Użytkownik dokonujący zakupów w e-drogerii zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w sposób zadeklarowany podczas składania zamówienia:

a) Płatność z góry – przelewem na konto e-drogerii , aktualny numer konta
Bank Pekao 47 1240 5527 1111 0010 8783 6126


b) Płatności kartą kredytową i e-przelewem - przeprowadzane za pośrednictwem Dotpay.pl.

c) Płatność przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) – należność pobiera kurier przy dostarczeniu przesyłki

5. Cena produktu wskazana na Portalu jest wiążąca w chwili złożenia przez użytkownika zamówienia i składa się z wartości nominalnej produktu oraz kosztów wydania produktu, w tym podatku VAT. Dodatkowo użytkownik ponosi koszt dostawy produktu zgodnie z informacjami zawartymi na Portalu.

6. Towary opatrzone adnotacją "Promocja” bądź "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są we wskazanym w opisie czasie bądź do wyczerpania zapasów.

7. Na żądanie Użytkownika Drogeria wystawi fakturę VAT.

KORZYSTANIE Z E-DROGERII - ZAKUPY

1. Użytkownicy w ramach Portalu mogą korzystać z e-drogerii.

2. Możliwość dokonywania zakupów w e-drogerii nie jest uzależniona od wcześniejszej rejestracji i założenia Konta użytkownika. Użytkownik może dokonać zakupu bez rejestracji w Portalu. Użytkownicy zarejestrowani mogą zalogować się do Portalu w celu dokonania zakupu bezpośrednio poprzez Portal.

3. Złożenie zamówienia w e-drogerii udostępnianej w ramach Portalu następuje poprzez:

a) wybranie przez Użytkownika interesujących go produktów;

b) określenie sposobu płatności za produkty oraz sposobu ich odbioru;

c) podanie wskazanych na elektronicznym formularzu danych Użytkownika (dane dotyczące zamawiającego/odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), które umożliwią identyfikację osoby składającej zamówienie;

d) potwierdzenie zamówienia, złożenie wyraźnego oświadczenia o zgodzie na zapłatę łącznej ceny za zamówione Towary oraz wszelkich kosztów dodatkowych, które Klient zobowiązuje się ponieść oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji i dokonania płatności, jeżeli nie została wybrana opcja płatności przy odbiorze.

Informacja o terminie realizacji zamówienia przekazana Użytkownikowi po potwierdzeniu zamówienia. Na czas realizacji zamówienia wpływa wybrany przez Użytkownika sposób płatności oraz dostarczenia towaru, a także dostępność danego produktu.

4. Wszystkie informacje wymagane do określenia szczegółowych cech zamówienia składanego w e-drogerii, znajdują się na elektronicznych formularzach sprzedaży dostępnych w Portalu. Użytkownik podczas dokonywania zakupów dookreśla informacje dotyczące wyboru sposobu płatności, sposobu odbioru towaru i innych istotnych danych dotyczących sprzedaży. Wypełnienie formularza zakupu i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze specyfikacją i dokonaniem zamówienia.

5. Użytkownik dokonujący zakupu za pośrednictwem e-drogerii udostępnionej na Portalu akceptuje szczegółowe postanowienia umowy sprzedaży poprzez oznaczenie odpowiednich pól na formularzu zakupu umieszczonego w Portalu oraz jego akceptację. Drogeria prowadzi rejestr obejmujący wszystkie przyjęte zamówienia wraz z ich specyfikacją oraz danymi nabywcy.

6. Znajdujące się na Portalu informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe kierowane przez Drogerię do odbiorców i Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa, ponieważ złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z dokonaniem transakcji zakupu. 

7. Użytkownik po dokonaniu zamówienia otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie zamówienia w formie elektronicznej, które nie stanowi przyjęcia zamówienia.

8. Drogeria przyjmuje zamówienie Użytkownika – Klienta w drodze przesłania wiążącego oświadczenia o przyjęciu zamówienia w terminie 7 dni od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Po upływie tego terminu złożone zamówienie nie wiąże Użytkownika. Administrator może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

9. Zamówienia niepotwierdzone, niezawierające wszystkich wymaganych oświadczeń lub w przypadku wyboru formy dostawy innej niż za pobraniem - nieopłacone w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia przestają wiązać Strony.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty (bądź potwierdzenia zamówienia w przypadku dostawy za pobraniem) i uzależniony jest od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy.

2. Czas przygotowania Towarów do wysyłki w każdym przypadku wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

 

3. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu wskazanego przy Towarze w jakim dany Towar może być dostępny w magazynie Drogerii.

4. W przypadku niemożności dotrzymania terminów określonych w ust. 2 i 3, Drogeria skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o przyczynach opóźnienia i potwierdzenia dalszej woli realizacji zamówienia.

WYSYŁKA – DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem: Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD, paczkomatów InPost.

2. Warunki dostaw za granicę będą każdorazowo ustalane indywidualnie telefonicznie bądź droga mailową.  

REKLAMACJE I ZWROTY, PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Drogeria nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych towarów, jeżeli przyczyną takiego zdarzenia jest podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych lub adresowych. Drogeria może odmówić realizacji zamówienia lub podjąć czynności w celu weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, jeżeli dane te wydają się ewidentnie nieprawdziwe. Za odmowę realizacji zamówienia z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim Drogeria nie ponosi odpowiedzialności.

2. Przy dostarczeniu przesyłki przez kuriera użytkownik powinien sprawdzić stan zawartości, w szczególności czy opakowanie i produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia prosimy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Drogerią w celu wyjaśnienia sprawy i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

3. W terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub dostarczenia produktu Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub umowy sprzedaży odnoszącej się do zamówionego towaru bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu towaru i dostarczenia towaru. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Użytkownika wobec Drogerii oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone w szczególności na adres kontakt@drogeriarosa.pl lub przesłane pocztą na adres siedziby Drogerii. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest treści Regulaminu oraz na stronie Portalu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo

- polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Drogeria zaproponowała, że sama odbierze rzecz.

 

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem, a ponadto:

a) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy(np. opakowania, zabezpieczenia, czy nadania), chyba że Drogeria zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

b) Użytkownik – Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

c) Jeżeli rzecz dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Drogeria jest zobowiązana do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

8. Drogeria ma obowiązek:

- niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika wykorzystane przy transakcji, chyba, że wyrazi zgodę na inne rozwiązanie;

- Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

 

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

10. Drogeria odpowiada wobec klienta za wady fizyczne lub prawne produktu (rękojmia).

11. Drogeria odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem lat 2 od dnia wydania produktu klientowi.

12. Jeśli produkt ma wadę klient może żądać:

 • wymiany Produktu na wolny od wad;
 • lub żądać usunięcia wady Produktu;
 • lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny produktu albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Drogeria niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Drogerię albo Drogerią nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
 • Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Drogerię usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę;

13. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w pkt 12, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można składać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@drogeriarosa.pl lub pisemnie na adres siedziby Drogerii.

15.     Drogeria ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia pisma reklamacyjnego oraz reklamowanego Towaru do Drogerii.


16.    Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi sprzedaży za wady produktu jest zobowiązany dostarczyć Drogerii reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu produktu na adres siedziby Sprzedawcy. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Drogerii ponosi Drogeria.


17.    Pozostałe reklamacje związane z działaniem Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@drogeriarosa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

18. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
……………………………. 
……………………………. 
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer przedmiotu……………………………………… . 
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko, numer zamówienia…………………………………………………………. 
Adres …..…………………….……..……………………………………. 
Data…………………………………………………………………………. 
…….……………………………………………………………………

 

 DANE OSOBOWE

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Drogerię, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.

2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Stefańczyk Spółka Jawna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000256607; REGON 10019790400000, NIP 7282613992. Przetwarzanie danych osobowych przez Drogerię odbywa się z poszanowaniem postanowień rozporządzenia oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

3. Drogeria przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do:

 a) nawiązania, ukształtowania treści Umowy dotyczącej sprzedaży produktów oferowanych przez Drogerię (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

b) zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną(art. 6 ust. 1 lut b RODO),

c) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia wzajemnych roszczeń w zakresie uzasadnionym interesem administratora oraz dokonania ewentualnych rozliczeń z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO),

d) celów marketingowych oraz wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z Drogerią.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Drogerii.

7. W przypadku powzięcia przez Drogerię wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Drogeria może skorzystać z uprawnienia do podjęcia następujących czynności:

 • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych bądź ich aktualizacji;
 • skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
 • zablokowania dostępu Użytkownika do Portalu;
 • bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika.

8. Drogeria uprawniona jest do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Drogeria nie udostępnia wbrew prawu danych osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym osobom.

9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

10. Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

11. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: kontakt@drogeriarosa.pl

16. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, bądź ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na Portalu lub za pośrednictwem jego Konta Użytkownika. Aby zapobiec nieautoryzowanemu korzystaniu z Konta użytkownika, należy zachować swoje hasło w tajemnicy, nikomu go nie podawać oraz nie używać go w celu uzyskania dostępu do witryn lub usług osób trzecich. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego hasło jest znane innej osobie, winien natychmiast zmienić je, aby zapewnić ochronę swojego Konta Użytkownika. Odpowiedzialność za udzielanie odpowiedzi dot. danych kart kredytowych, haseł oraz innych danych ponosi Użytkownik. Drogeria nie odpowiada za niewywiązanie się Użytkownika z obowiązków określonych w niniejszym punkcie, w tym w zakresie organizowanych przez niego aktywności w ramach Portalu.

2. Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że niektóre treści zamieszczane przez niego w Portalu będą widoczne dla pozostałych Użytkowników.

3. Użytkowanie zgodne z prawem: Użytkownik musi korzystać z Portalu w sposób zgodny z prawem.

4Użytkownikowi nie wolno:

a) przechwytywać, monitorować, niszczyć ani modyfikować przekazów skierowanych do innego odbiorcy;

b) używać wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych oraz innych kodów i instrukcji mających na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie, emulację lub deasemblację Portalu,

c) przesyłać niechcianych przekazów (określanych również jako SPAM, SPIM lub SPIT) lub przekazów niedozwolonych na mocy obowiązujących przepisów ani też korzystać z Portalu w celu wyłudzania informacji, podawania się za innych lub pozorowania powiązań z inną osobą lub podmiotem;

d) prezentować osobom trzecim materiałów obraźliwych, szkodliwych dla nieletnich, nieprzyzwoitych lub uznawanych za niestosowne z innych powodów;

e) używać Portalu w celu gorszenia, niepokojenia, zastraszania, molestowania lub naruszania prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej;

f) używać (w tym w ramach nazwy Użytkownika i/lub obrazka profilu) jakichkolwiek materiałów lub treści chronionych prawami własności należącymi do osób trzecich, chyba że Użytkownik ma licencję lub zezwolenie właściciela takich praw;

g) gromadzić ani zbierać informacji pochodzących z Portalu, które pozwalają na identyfikację tożsamości osób, w tym nazw Użytkowników;

6. Materiały użytkownika: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

a) korzystając z Portalu może zetknąć się z treściami zamieszczonymi przez innych Użytkowników, które może uznać za obraźliwe lub nieprzyzwoite, i korzysta z nich na własne ryzyko;

b) ponosi wyłączoną odpowiedzialność, za wszelkie Materiały użytkownika utworzone, przekazane, zamieszczone lub opublikowane przez Użytkownika w Portalu;

c) Drogeria nie gwarantuje zachowania poufności Materiałów użytkownika, opublikowanych lub nieopublikowanych;

d) Drogeria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały użytkownika, do których użytkownik może mieć dostęp w ramach korzystania z Portalu, a za wszystkie Materiały użytkownika odpowiedzialna jest osoba, od której takie Materiały użytkownika pochodzą.

7. Użytkownik, oświadcza, że:

(a) zgodnie z niniejszym Regulaminem jest właścicielem lub posiadaczem niezbędnych licencji, praw, zgód, a także zezwoleń na korzystanie ze wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów i innych praw własności intelektualnej lub praw własności odnoszących się do wszelkich materiałów użytkownika, jak również zezwoleń na upoważnienie Drogerii do korzystania z tych praw;

(b) posiada zgodę, pozwolenie na publikację lub zezwolenie  każdej osoby lub wizerunku każdej takiej osoby w materiałach użytkownika, aby móc dołączyć nazwisko lub wizerunek danej osoby i używać ich w Materiałach użytkownika w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie. Użytkownik nie może kopiować, zamieszczać ani wykorzystywać tekstu, zdjęć, grafik, muzyki, dźwięków, obrazów ani innych treści pochodzących od jakichkolwiek osób trzecich i z innych źródeł („Treści osób trzecich”) bez jednoznacznego zezwolenia ich właściciela. Treści osób trzecich mogą być chronione prawami własności intelektualnej, a właściciele praw własności intelektualnej do takich treści mogą nie wyrażać zgody na ich wykorzystywanie. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek Treści osób trzecich bez uprzedniego uzyskania zgody od osoby lub podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do tych treści.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Portal zawiera informacje zastrzeżone, które są chronione prawami autorskimi.

2. Treści i kompilacje treści zamieszczonych, o których mowa w pkt. 1 (z wyjątkiem materiałów zamieszczanych przez Użytkowników), takie jak dźwięki, tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio, cyfrowe materiały do pobrania i oprogramowanie, przysługują Drogerii, jej partnerom lub licencjodawcom i są chronione prawem autorskim. Treści chronione prawem autorskim nie mogą być powielane bez wyrażonej na piśmie zgody Drogerii.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą zagrażać prawom własności intelektualnej Drogerii odnoszącym się do Portalu, ograniczać takie prawa lub ingerować w nie.

4. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji Produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Portalu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji Produktu lub Usługi. 

 ZAKOŃCZENIE STOSUNKU WIĄŻĄCEGO UŻYTKOWNIKA I DROGERIĘ

Zakończenie przez Drogerię stosunku wiążącego ją z Użytkownikiem następuje poprzez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do jego Konta użytkownika. Drogeria zastrzega sobie prawo do zlikwidowania Kont użytkownika, które są nieaktywne przez okres dłuższy niż jeden (1) rok.

Przez nieaktywne Konto użytkownika należy rozumieć Konto, do którego Użytkownik się nie loguje.

 

 GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

2. Drogeria nie odpowiada za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym korzystaniem z Portalu przez Użytkownika, w szczególności dotyczące utraty danych, informacji gospodarczych lub uszkodzenia urządzeń lub programów zastępczych.  

 WITRYNY INTERNETOWE, PRODUKTY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

1. Osoby trzecie, niebędące Użytkownikami, współpracujące z Drogerią mogą oferować za pośrednictwem Portalu produkty lub usługi. Drogeria nie ponosi odpowiedzialności za takie produkty i usługi. Produkty lub usługi osób trzecich mogą podlegać regulaminowi użytkowania oraz zasadom ochrony danych osobowych obowiązującym u ich dostawcy, które mogą wymagać akceptacji przy pobieraniu lub instalacji. Użytkownik powinien zapoznać się z takim regulaminem przed dokonaniem zakupu lub rozpoczęciem użytkowania jakichkolwiek produktów lub usług osób trzecich, a Drogeria nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaniedbaniem tej czynności przez Użytkownika.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie informacje o produktach i usługach osób trzecich oraz ich cenach prezentowane w Portalu są przekazywane Drogerii przez stosownego Dostawcę. Dostawca może w dowolnym czasie zmienić ceny lub zakończyć udostępnianie swoich produktów lub usług. Drogeria nie jest zaangażowana w żadne transakcje pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą. Drogeria nie sprawuje kontroli, nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w zakresie:

a) cen, jakości, działania, dostępności ani warunków zakupu produktów lub usług oferowanych przez Dostawcę;

b) jakichkolwiek transakcji płatniczych, dostaw, zwrotów ani działań posprzedażnych związanych z produktami lub usługami zakupionymi w witrynach internetowych Dostawców;

c) dostępności witryn internetowych Dostawców;

d) kompletności, prawdziwości ani dokładności jakichkolwiek materiałów reklamowych i innych dostępnych w witrynach internetowych Dostawców bądź za ich pośrednictwem ani też jakichkolwiek zestawień takich produktów i usług oraz innych informacji na ich temat.

Wszelkie pytania, reklamacje lub roszczenia dotyczące wszelkich produktów lub usług oferowanych przez Dostawców należy kierować do stosownego Dostawcy.

3. Portal może zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich. Drogeria nie odpowiada za takie witryny osób trzecich ani za ich dostępność, a ponadto nie popiera żadnych treści lub materiałów tam udostępnianych. Korzystanie przez Użytkownika z takich witryn osób trzecich podlega regulaminowi zamieszczonemu w danej witrynie.

4. Wszelkie treści o tematyce zdrowotnej nie stanowią porad o charakterze medycznym. Mają one wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią porady, formy diagnozy lub zalecenia lekarskiego. Nie zastępują badań ani doradztwa medycznego. Użytkownik, kierując się wyłącznie informacjami zamieszczonymi na Portalu działa na własną odpowiedzialność. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, którzy gwarantują bezpieczeństwo i skuteczność stosowania środków.

POZASĄDOWE MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZYWANIA SPORÓW:

 1. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


2.    Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo: 

 1. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018 poz. 1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
 2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018 poz. 1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   
 3. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:


• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I KONTAKT Z DROGERIĄ

1. Znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów na portalu lub usług oferowanych za pośrednictwem portalu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.

2. Umowy za pośrednictwem Portalu zawierane są w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy prawa polskiego.

4. Drogeria może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany będą publikowane pod adresem www.drogeriarosa.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili ich publikacji. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści Regulaminu. Użytkownikom posiadającym Konto użytkownika informacja o zmianie Regulaminu zost


 • Okazje
 • Zdrowie
 • Kosmetyki
 • Mama i Dziecko
 • Sprzęt Medyczny
 • Art. higieniczne
 • Erotyka