Wysyłka i zwroty

1. Produkty zakupione w drogerii dostarczane są za pośrednictwem: Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD, paczkomatów InPost wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą. Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku do godziny 15:00. W celu usprawnienia dostaw informujemy, że kurierzy dostarczają paczki do godziny 16:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy prosimy o podanie adresu przesyłki do miejsca pracy koniecznie z nazwą firmy.

2. Koszty dostawy na terytorium Polski wynoszą odpowiednio:

                                                                                                                          Zamówienia do 249,99 zł Zamówienia od 250 zł
Forma dostawy Płatność z góry Płatność przy odbiorze Płatność z góry Płatność przy odbiorze

Kurier DPD  (dostawa 1-2 dni roboczych od nadania paczki)

                     Kurier DPD

12,99zł

18,99 zł

0 zł

3 zł

Kurier InPost (dostawa 1-2 dni roboczych od nadania paczki)

     

 

 12,99 zł 18,99 zł 0 zł 3 zł

InPost Paczkomaty 24/7 (dostawa 1-2 dni roboczych od nadania paczki)

 

11,99 zł ---- 0 zł -----

Poczta Polska – Pocztex (dostawa 2-5 dni roboczych od nadania paczki)  

               Poczta Polska

12,99 zł

18,99 zł

0 zł

3 zł

Odbiór w punkcie - Żabka, Orlen, Ruch, Biedronka, Poczta (dostawa 2-5 dni roboczych od nadania paczki)

               Poczta Polska

8,99 zł ---- 0 zł -----

 

3. REKLAMACJE I ZWROTY, PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.1. Drogeria nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych towarów, jeżeli przyczyną takiego zdarzenia jest podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych lub adresowych. Drogeria może odmówić realizacji zamówienia lub podjąć czynności w celu weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, jeżeli dane te wydają się ewidentnie nieprawdziwe. Za odmowę realizacji zamówienia z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim Drogeria nie ponosi odpowiedzialności.

3.2. Przy dostarczeniu przesyłki przez kuriera użytkownik powinien sprawdzić stan zawartości, w szczególności czy opakowanie i produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia prosimy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Drogerią w celu wyjaśnienia sprawy i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

3.3 W terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub dostarczenia produktu Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub umowy sprzedaży odnoszącej się do zamówionego towaru bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu towaru i dostarczenia towaru. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Użytkownika wobec Drogerii oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone w szczególności na adres kontakt@drogeriarosa.pl lub przesłane pocztą na adres siedziby Drogerii. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest treści Regulaminu oraz na stronie Portalu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo

- polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

3.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

3.7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Drogeria zaproponowała, że sama odbierze rzecz.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem, a ponadto:

a) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy(np. opakowania, zabezpieczenia, czy nadania), chyba że Drogeria zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

b) Użytkownik – Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

c) Jeżeli rzecz dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Drogeria jest zobowiązana do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

3.8. Drogeria ma obowiązek:

- niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika wykorzystane przy transakcji, chyba, że wyrazi zgodę na inne rozwiązanie;

- Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

 

3.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

3.10. Drogeria odpowiada wobec klienta za wady fizyczne lub prawne produktu (rękojmia).

3.11. Drogeria odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem lat 2 od dnia wydania produktu klientowi.

3.12. Jeśli produkt ma wadę klient może żądać:

 • wymiany Produktu na wolny od wad;
 • lub żądać usunięcia wady Produktu;
 • lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny produktu albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Drogeria niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Drogerię albo Drogerią nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
 • Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Drogerię usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę;

3.13. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w pkt 12, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

3.14. Reklamacje z tytułu rękojmi można składać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@drogeriarosa.pl lub pisemnie na adres siedziby Drogerii.

3.15. Drogeria ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia pisma reklamacyjnego oraz reklamowanego Towaru do Drogerii.


3.16. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi sprzedaży za wady produktu jest zobowiązany dostarczyć Drogerii reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu produktu na adres siedziby Sprzedawcy. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Drogerii ponosi Drogeria.

3.17. Pozostałe reklamacje związane z działaniem Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@drogeriarosa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.18. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
……………………………. 
……………………………. 
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer przedmiotu……………………………………… . 
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko, numer zamówienia…………………………………………………………. 
Adres …..…………………….……..……………………………………. 
Data…………………………………………………………………………. 
…….……………………………………………………………………

 

 

 

 

 


 • Okazje
 • Zdrowie
 • Kosmetyki
 • Mama i Dziecko
 • Sprzęt Medyczny
 • Art. higieniczne
 • Erotyka